©2014-2020, UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC QUANG
Địa chỉ: Thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.
Điện thoại: 02193.860.661 - Fax: 02193.860.661
Email: bbtcongthongtindientutinh@hagiang.gov.vn